Poziv na ponovljenu javnu raspravu

   Na temelju članka 4. Uredbe o javoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova ("Narodne novine" broj 101/98.) i članka 42. Statuta Općine Vinica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 19/02.), Općinsko poglavarstvo Općine Vinica  objavljuje:

PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU PROSTORNOG PLANA UREÐENJA
OPĆINE VINICA

u dijelu postupanja s otpadom

   I Provodi se ponovljena javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana uređenja Općine Vinica u dijelu postupanja s otpadom sukladno Zaključku Općinskog poglavarstva Općine Vinica ( Klasa: 350-01/06-01/02, Urbroj: 2186/011-02-06-2, od 18.siječnja 2006.)

   II Ponovljeni javni uvid u Prijedlog Prostornog plana uređenja Općine Vinica  u dijelu postupanja s otpadom trajat će 15 dana i tood 01.02. 2006. do 15.02.2006.godine.

   III Ponovljeni javni uvid u Prijedlog Prostornog plana uređenja  Općine Vinica u dijelu postupanja s otpadom moći će se izvršiti svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati u prostorijama Općine Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica.

   IV Javno izlaganje Prijedloga Prostornog plana uređenja Općine Vinica održat će se 09. 02. 2006. godine u 18,00 sati u prostorijama Općine Vinica, Marčan, Vinička 5.

   V Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Prostornog plana uređenja Općine Vinica u dijelu postupanja s otpadom, u okviru ponovljene javne rasprave mogu se dati na slijedeči način:

  1.  Tijela državne uprave, upravna tijela županija, općina i gradova te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju očitovanje u pisanom obliku Općini Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica najkasnije do kraja ponovljenog javnog uvida tj. do 15. veljače 2006. godine ili na javnom izlaganju.
  2. Građani i  udruge:
    •  upisivanjem primjedbi i prijedloga u Knjigu primjedbi koja se uz Prijedlog Prostornog plana uređenja Općine Vinica u dijelu postupanja s otpadom, nalazi na ponovljenoj raspravi,
    • davanjem primjedbi i prijedloga na javnom izlaganju koje će se održati  09. veljače 2006. godine (na koja odgovara stručni izradivač ili nositelj izrade usmeno ili u pisanom obliku), te davanjem  primjedbi i prijedloga  u zapisnik na javnom izlaganju ili
    • davanjem primjedbi i prijedloga u pisanom obliku na adresu:  Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, najkasnije do kraja ponovljenog javnog uvida tj. do 15. 02.2006. godine.

   Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješča o javnoj raspravi.

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO OPĆINE  VINICA

Marko Abraham, 04.02.2006, 09:32 | Broj pogleda: 1553 | Komentari: 0 | Dodaj komentar