SUBVENCIONIRANJE LOZNIH SADNICA

Općina Vinica će u 2007. godini subvencionirati kupnju minimalno 50, a maksimalno 1000 loznih sadnica  sa 2,00 kn po sadnici.
Uvjeti za ostvarivanje prava na subvenciju:
- da korisnik subvencije ima prebivalište na području Općine Vinica najmanje 3 godine
- da je upisan u Upisnik OPG-a
- da prema Općini ima podmirene sve obveze
- da su lozne sadnice kupljene u Republici Hrvatskoj
- da se čestica (vinograd)  nalazi na području Varaždinske županije
Zahtjev za ostvarivanje prava na suvbvenciju podnosi se u Općini Vinica ili u Vinogradarskoj udruzi, a zahtjevu se prilaže:
- preslika osobne iskaznice
- preslika iskaznice OPG-a
- račun za kupljene lozne sadnice
- izjava o broju katastarske čestice na kojoj se vrši sadnja
- potvrda Općine Vinica o podmirenim obvezama
- preslika iskaznice tekućeg ili žiro-računa na koji će se vršiti isplata subvencije.

Općina Vinica, 06.02.2007, 07:51 | Broj pogleda: 1453 | Komentari: 0 | Dodaj komentar