Rekonstrukcija akumulacije Vinica

 Još 2007. godine, na inicijativu  Marijana Kostanjevac, načelnika Općine Vinica, "Hrvatske vode" počele se izrađivati projektnu dokumentaciju i rješavati imovinsko - pravne odnose, a  ovaj tjedan započeli su i radovi rekonstrukcije  akumulacije Vinica (Ribnjak). Naime, osim krajobrazne, akumulacija  i  brana imaju i  zaštitnu funkciju  od poplava odnosno prihvata vodnih valova potoka Vinica, a tu funkciju je znatno oslabilo višegodišnje  taloženje nanosa u jezeru  te nastala klizišta pokosa uz rub  jezera.
Stoga će radovi obuhvatiti  rekonstrukciju i  izgradnju  hidrotehničkih objekata za evakuaciju voda, temeljni ispust i preljev.  Investitor su "Hrvatske vode" , a vrijednost radova je 2.200.00,00 kuna.

Općina Vinica, 23.11.2012, 08:54 | Broj pogleda: 1530 | Komentari: 0 | Dodaj komentar