NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

REPUBLIKA HRVATSKA

    Varaždinska županija

        OPĆINA VINICA

         N A Č E L N I K

Klasa :  372-03/13-01/3

Urbroj:  2186/011-03-13-1                                                                                             

                   Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» broj 125/11. ), članka 46. Statuta Općine Vinica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/09., 45/09. i 11/13.)   te članka 25. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama  u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj  7/10.), načelnik Općine Vinica  objavljuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

I.  Predmet natječaja : Zakup  poslovnog  prostora u Vinici, Trg Matije Gupca 1, ukupne površine  
                                      590 m2

 

    Poslovni prostor sastoji se od : - proizvodne hale površine 395 m2

                                                    - proizvodne hale površine 195 m2

 

a opremljen je  svom potrebnom komunalnom infrastrukturom (struja,  voda, plin)                                          

                                     

II.  Namjena poslovnog prostora:  skladište, proizvodna,  uslužna  ili druga djelatnost

III. Vrijeme zakupa : 5 godina

IV. Početna cijena zakupa :  1,4  €/m2 u protuvrijednosti kuna         

V.  Uvjeti natječaja:   

      Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda koje moraju sadržavati:

      -  podatke o ponuditelju (ime i prezime, adresu te OIB za fizičke osobe te naziv tvrtke, sjedište    i OIB za pravnu osobu

     - ispravu o upisu  u poslovni (sudski , strukovni, obrtnički ili drugi odgovarajući)  registar,  koja može biti dostavljena kao neovjerena preslika,  uz obvezu dostavljanja ovjerene preslike u slučaja da ponuda ponuditelja bude najpovoljnija

     - potvrdu Porezne uprave o stanju duga ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ponude kojm ponuditelj dokazuje da  je ispunio  plaćanje  poreznih obveza   i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

      - potvrdu Općine Vinica  kojim dokazuje da nema nepodmirenih obveza prema Općini Vinica

      - vrstu i opis djelatnosti  koju ponuditelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru

      - ponudu mjesečne zakupnine

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz  ispunjenje  uvjeta iz natječaja sadrži i najviši  iznos zakupnine.

 

 VI. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

 

Ponude na natječaj potrebno je dostaviti  u zatvorenoj omotnici s naznakom «natječaj za zakup poslovnog prostora» na adresu  OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207  Vinica, zaključno do   24.srpnja  2013. godine.

Dodatne informacije o poslovnom prostoru zainteresirani mogu dobiti na tel. broj 722-233.

 

                                                                                                         Načelnik Općine Vinica

                                                                                                            Marijan Kostanjevac                         

Općina Vinica, 04.07.2013, 07:40 | Broj pogleda: 357 | Komentari: 0 | Dodaj komentar