Poziv za prikupljanje ponuda za čišćenje nerazvrstanih cesta od snijega

Klasa : 340-03/13-01/5

Urbroj:2186/011-03-13-1

 

                   Na temelju  članka 4.stavak 2. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj  28/06. , 24/07. i  30/12. ),  načelnik   Općine objavljuje

 

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

za čišćenje nerazvrstanih cesta i ulica

na području Općine Vinica

 od snijega i leda

 

I

 

NARUČITELJ:  Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 VINICA

                            OIB: 19913793314

                            Tel. 042/722-233

                            Fax: 042/722-535 

                            E-mail : opcina.vinica@vz.t-com.hr

 

ROK IZVRŠENJA NABAVE : zima 2013/2014.godine

KRITERIJ ODABIRA  PONUDE : ponuda s najnižom cijenom

 

II

Ponudi  treba priložiti:

  1. podatke o ponuditelju (naziv i adresu, MB/OIB, broj žiro-računa, ime i prezime odgovorne osobe)
  2. izvod iz sudskog/obrtničkog registra
  3. dokaz o solventnosti
  4. dokaz o svim podmirenim obvezama prema Općini Vinica
  5. potvrdu Porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje zaposlenih
  6. izjavu o tehničkoj i stručnoj opremljenosti ponuditelja ( raspoloživost strojnim parkom, broj zaposlenih i sl.)
  7. cijenu jednokratnog čišćenja snijega izraženu u kunama bez PDV-a
  8. rok i način plaćanja
  9. rok valjanosti ponude
  10. pogodnosti ponuditelja

Radi izračuna cijene pod 7., ponuditelji u Općini Vinica preuzimaju specifikaciju dionica nerazvrstanih cesta koje je potrebno čistiti od snijega.

Kod dokaza pod 3. treba biti vidljivo da račun  ponuditelja u proteklih 6 mjeseci nije bio u blokadi.

Dokazi pod 4.i 5. ne smiju biti stariji od 30 dana.

Ostali dokazi ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

III

 

1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj  omotnici  na adresu :

OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207 VINICA, s naznakom «Ponuda za čišćenje snijega»

2. Rok za dostavu ponuda je 25. istopada 2013.godine, do 14,00 sati. Postupak nabave bit će proveden bez javnog otvaranja    ponuda. Ponude koje ne sadržavaju svu dokumentaciju neće se razmatrati

3. S najpovoljnijim ponuditeljem bit će zaključen ugovor o čišćenju nerazvrstanih cesta od snijega i leda.

                                                                                                                                        

                                                                                                                                          Načelnik Općine Vinica

                                                                                                                                            Marijan Kostanjevac

 

                                                       

 

 

Općina Vinica, 16.10.2013, 08:09 | Broj pogleda: 371 | Komentari: 0 | Dodaj komentar