Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni pozivi i natječaji

PONOVLJENI OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 112-01/22-01/06
URBROJ: 2186-11-22- 2
Varaždin, 28. studenog 2022.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) pročelnica, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica na određeno vrijeme, do povratka na posao duže vrijeme odsutne službenice, uz obvezni probni rad od dva mjeseca na radno mjesto:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE – 1 izvršitelj/ica

Posebni uvjeti:
– magistar struke ili stručni specijalist javne uprave ili pravnog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera
– najmanje 1 godina iskustva na odgovarajućim poslovima
– poznavanje rada na računalu
– položen državni stručni ispit

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položeni državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od prijma u službu.
Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranici Općine Vinica (www.vinica.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, te će na istoj web-stanici i na oglasnoj ploči Varaždinske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu prijavu kandidati obavezno prilažu:
– životopis
– presliku osobne iskaznice ili putovnice
– presliku domovnice
– presliku svjedodžbe/diplome o završenom obrazovanju
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na traženim poslovima (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu – preslike)
– presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
– presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– izjavu da ne postoje zapreke za prijam u smislu članaka 14. i 15. Zakona

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.
Kandidat koji je ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.
U pisanoj prijavi kandidati su obvezi navesti e-mail adresu putem kojeg će biti obaviješteni o vremenu i mjestu prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, te će o tome biti obaviješteni pisanim putem.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, s naznakom „ Oglas – Viši stručni suradnik za opće i upravno-pravne poslove“.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNICA
Jedinstvenog upravnog odjela

Odluka o zadovoljavanju uvjeta i kriterija za ostvarivanje novčane pomoći učenicima srednjih škola

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA

KLASA: 602-02/22-01/06
URBROJ:2186-11-22-32
Vinica, 24. listopada 2022. godine

Na temelju Rješenja o izboru članova Povjerenstva za dodjelu novčane potpore studentima od dana 19. kolovoza 2022. godine, te članka 6. Odluke o pružanja novčane potpore učenicima srednjih škola Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 109/21), Povjerenstvo za dodjelu novčanih potpora učenicima srednjih škola, dana 24. listopada 2022. godine donosi

Odluku
o zadovoljavanju uvjeta i kriterija za ostvarivanje novčane
pomoći učenicima srednjih škola

Članak 1.

Dana 19. kolovoza 2022. godine, načelnik Općine Vinica dr.sc. Branimir Štimec, prof. objavio je Javni poziv za dodjelu novčanih potpora učenicima srednjih škola s područja Općine Vinica (KLASA: 602-02/22-01/06, URBROJ: 2186-11-22-1).

Članak 2.

Povjerenstvo za dodjelu novčanih potpora učenicima srednjih škola, dana 24. listopada 2022. godine pogledalo je sve pristigle prijave stigle na objavljeni Javni poziv, te utvrdilo koji učenici zadovoljavaju sve potrebne uvjete i kriterije.
Učenici koji zadovoljavaju uvjete su slijedeći:
1. Šincek Dorotea
2. Ivančić Anamarija
3. Šipek Filip
4. Mihalić Paulina
5. Mihalić Doroteja
6. Šipek Eva
7. Šipek Roko
8. Bek Emil
9. Kostanjevec Renato
10. Štromar Emma
11. Malčec Anamarija
12. Zagorec Hana
13. Drašković Mihaela
14. Hošnjak David
15. Rožmarić Karla
16. Majhen Dea
17. Dubovečak Leonarda
18. Gerbus Katarina
19. Milec Paola
20. Tot Helena
21. Tot Klara
22. Matijašec Nela
23. Kušinec Barbara
24. Kušinec Rozalija

te učenici koji zadovoljavaju sve potrebne uvjete i kriterije, a koji su dostavili prijave do roka za dostavu potvrde, 15. rujna 2022. godine:
25. Magdalena Kapljić
26. Sara Lukaček
27. Lovro Hohnjec
28. Laura Leskovar

Članak 3.

Naknada će se uplaćivati za razdoblje od rujna 2022. do lipnja 2023. godine u iznosu od 200,00 kuna na žiro račun učenika srednjih škola nabrojanih u stavku II. ove Odluke.

Članak 4.

Svaki učenik može u roku od 8 dana od dana objave liste učenika koji su zadovoljili uvjete, podnijeti pisani prigovor načelniku Općine Vinica, a odluka načelnika po prigovoru je konačna.

Članak 5.

Nakon proteka roka za podnošenje prigovora (8 dana), ova Odluka postaje konačna.

POVJERENSTVO ZA DODJELU NOVČANE POTPORE UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA

Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica

REPUBLIKA  HRVATSKA
VARAŽDINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 112-01/22-01/05
URBROJ: 2186-11-22-2
Varaždin, 21. listopada 2022.

Na temelju članka 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) pročelnica, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica na određeno vrijeme,  do povratka na posao  duže vrijeme odsutne službenice, uz obvezni probni rad od dva mjeseca na radno mjesto:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE – 1 izvršitelj/ica

Posebni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist  javne uprave ili pravnog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera
–  najmanje 1 godina iskustva na odgovarajućim poslovima
–  poznavanje rada na računalu
–  položen državni stručni ispit

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za  prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položeni državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od prijma u službu.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna  provjera  znanja i sposobnosti putem pisanog  testiranja, provjere praktičnog rada i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  smatra se da je povukao  prijavu na oglas.

Na web stranici Općine Vinica (www.vinica.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, te će na istoj web-stanici i na oglasnoj ploči Varaždinske županije objaviti mjesto i  vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i  sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu  prijavu kandidati obavezno prilažu:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice ili putovnice
 • presliku domovnice
 • presliku svjedodžbe/diplome o završenom obrazovanju
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na traženim poslovima  (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu – preslike)
 • presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
 • presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • izjavu da ne postoje zapreke za prijam u smislu članaka 14. i 15. Zakona

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

Kandidat koji je ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

U pisanoj prijavi kandidati su obvezi navesti e-mail adresu putem kojeg će biti obaviješteni o vremenu i mjestu prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne  uvjete oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas,  te će o tome  biti obaviješteni pisanim putem.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u rokui od 8 dana od dana objave oglasa na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, s naznakom „ Oglas – Viši stručni suradnik za opće i upravno-pravne poslove.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                      PROČELNICA

                                                                                              Jedinstvenog upravnog odjela

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE VINICA

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
KLASA: 363-01/22-01/05
URBROJ: 2186-11-22-2
Vinica, 21. listopada 2022.

 Na temelju članka 4. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj  92/22.) i Odluke načelnika Općine Vinica o raspisivanju  Natječaja za povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Vinica  (KLASA:363-01/22-01/05, URBROJ: 2186-11-22-1), Povjerenstvo za pripremu i provedbu Natječaja objavljuje

Natječaj
za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Vinica

1. Predmet natječaja

    Predmet Natječaja je povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Vinica, a koji poslovi podrazumijevaju  preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti  na području Općine Vinica pa do nadležne patologije ili sudske medicine. Usluga podrazumijeva preuzimanje umrlih bez obzira na stanje tijela i mjesto na kome se nalazi, raspoloživa je neprekidno 24 sata radnim danom, vikendom i blagdanom, a odnosi se na cjelokupno područje Općine Vinica. U opseg poslova uključen je i sav potrebni materijal.

2. Rok na koji se sklapa ugovor

     Ugovor se sklapa na rok od četiri (4) godine.

3. Uvjeti i dokazi sposobnosti

    Pisanu ponudu  na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju određene uvjete.

    Radi  utvrđivanja sposobnosti  za obavljanje poslova prijevoza pokojnika ponuditelji dostavljaju  slijedeću dokumentaciju ( ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja) :

 • Izvadak iz odgovarajućeg registra  za obavljanje pogrebničke djelatnosti , čime ponuditelj dokazuje da je  upisan u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti
 • Presliku rješenja  o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti  čime ponuditelj dokazuje  da ispunjava uvjete  za obavljanje pogrebničke djelatnosti što dokazuju preslikom rješenja,
 • Presliku prometne dozvole pogrebnog vozila  čime ponuditelj dokazuje  da ima na raspolaganju  (u vlasništvu ili zakupu)   najmanje jedno pogrebno vozilo
 • Potvrdu Općine Vinica kojom ponuditelj dokazuje da nema nepodmirenih dospjeklih dugovanja prema Općini Vinica
 • Potvrdu Porezne uprave o stanju duga kojom ponuditelj dokazuje da nema nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Republici Hrvatskoj
 • Izjavu ponuditelja u slobodnoj formi o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj  se pojedinačno  navode kadrovski i tehnički kapaciteti kojima ponuditelj raspolaže čime ponuditelj dokazuje da je kadrovski i tehnički ekipiran za obavljanje djelatnosti tijekom  24 sata cijelog dana

4. Ponuda

     Ponuda se sastoji od Obrasca ponude s troškovnik om te svih dokaza navedenih pod točkom. 3. Natječaja .

     Obrazac ponude s troškovnikom   čini prilog     ovom natječaju.   

5. Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude

    Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji uz ispunjavanje svih uvjeta iz točke 3. ovog Natječaja ponudi i najnižu cijenu ponude, prema troškovniku koji je prilog i sastavni dio natječaja. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete natječaja, ponude jednaki iznos cijene poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe i posmrtnih ostataka, odabrati će se ponuda  ponuditelja  koja je  ranije zaprimljena u pisarnici Općine Vinica.

    Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

6. Rok za predaju ponuda

    Ponuda se sa svim prilozima dostavlja  putem pošte ili osobno na urudžbeni zapisnik Općine Vinica s  naznakom ”Ponuda za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Vinica – ne otvaraj“  najkasnije do 31.listopada 2022. godine do 11,00 sati bez obzira na način dostave ponude.

7. Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuditelja

    Otvaranje ponuda provode članovi Povjerenstva i nije javno.

    Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik. Odluka će se dostaviti svim ponuditeljima. Protiv Odluke o odabiru žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred upravnim sudom.

    Nakon donošenja Odluke o odabiru načelnik Općine Vinica i odabrani ponuditelj zaključuju ugovor o obavljanju poslova iz ovog natječaja na vrijeme od 4 godine.

8. Objava natječaja:

    Natječaj se objavljuje na web stranici Općine Vinica.

9. Ostali podaci:

    Općina Vinica kao Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema Ponuditeljima.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

JAVNI POZIV za dodjelu novčanih potpora studentima s područja Općine Vinica

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija
OPĆINA VINICA
NAČELNIK
KLASA: 602-03/22-01/09
URBROJ: 2186-11- 22-1
Vinica, 04.listopada 2022.

Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima i kriterijima pružanja novčane potpore studentima Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 109/22.), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu novčanih potpora studentima s područja Općine Vinica

1. Općina Vinica će u akademskoj godini 2022/2023. dodjeljivati novčane potpore u iznosu od:

a) 300,00 kn mjesečno – studentima koji studiraju na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije
b) 500,00 kn mjesečno – studentima koji studiraju u Zagrebu, u ostalim županijama u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu

2. Studenti će ostvariti pravo na mjesečnu novčanu potporu pod slijedećim uvjetima:
– da oni, kao i njihovi roditelji/staratelji/zakonski skrbnici imaju prebivalište na području
Općine Vinica
– da su redoviti studenti
– da su ostvarili minimalni prosjek ocjena od 2,5 u prethodnoj godini studija

3. Radi ostvarenja prava na novčanu potporu studenti uz obrazac prijave dostavljaju slijedeću dokumentaciju:
– presliku vlastite osobne iskaznice te preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja/ zakonskih skrbnika
– potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu s naznakom godine studija i semestra
– potvrdu visokog učilišta o ostvarenom prosjeku ocjena (odnosi se na studente 2. i viših godina studija, a studenti upisani u 1. godinu diplomskog studija dostavljaju potvrdu s prosjekom ocjena ostvarenim na preddiplomskom studiju)
– broj žiro – računa na koji će se vršiti uplata potpore

4. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom zaprimaju se zaključno do 31. listopada 2022. godine, a mogu se dostaviti, osobno ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5 ili skenirane, elektronskom poštom na opcina.vinica@vinica.tcloud.hr.
Nepotpune prijave te prijave dostavljene van roka neće se uzeti u obzir.
Podnositelji prijava odnosno njihova kućanstva moraju imati podmirene sve obveze prema Općini Vinica.
Podnositelji prijava odnosno njihova kućanstva moraju imati podmirene sve obveze prema Općini Vinica.

Načelnik Općine Vinica
Dr.sc. Branimir Štimec, prof.

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO KOMUNALNI RADNIK- RADNIK NA ODRŽAVANJU JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA


REPUBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija
OPĆINA VINICA
Jedinstveni upravni odjel
KLASA:112-01/22-01/03
URBROJ: 2186-11-22-2
Vinica, 20. rujna 2021.

Temeljem članaka 17. i 19. te članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica objavljuje

N A T J E Č A J

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica, na radno mjesto
– Komunalni radnik- radnik na održavanju javnih i zelenih površina – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rok u trajanju od 3 (tri) mjeseca
Potrebno stručno znanje:
– Završena osnovna škola
Ostala znanja i vještine :
– Osposobljenost za rukovanje motornim ručnim i leđnim kosilicama i motornom pilom
– Položen vozački ispit B kategorije
– Rukovanje traktorom i priključcima
Kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete za prijam u službu :
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijama u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz pisanu prijavu kandidati obavezno prilažu:
– životopis
– presliku osobne iskaznice ili putovnice
– presliku domovnice,
– presliku dokaza o stručnoj spremi (svjedodžba završnog razreda osnovne škole ili svjedodžba posljednjeg završenog razreda srednje škole ili drugi dokaz o završenom školovanju )
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO
– potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na traženim poslovima (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl. – preslike)
– presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
(ne starije od 6 mjeseci)
– izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviješteni pisanim putem.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju propisane uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Vinica (www.vinica.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava i način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Vinica objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu OPĆINA VINICA, Vinička 5, Marčan, 42207 Vinica, s naznakom : „Natječaj za prijam u službu“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima postupka kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Vinica

JAVNI NATJEČAJ za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “ZAŽELI biti zaposlena žena”

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:111-01/22-01/04
URBROJ: 2186-11-22-1
Vinica, 22. rujna 2022.

Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zaželi- program zapošljavanja žena- Faza III“ (UP.02.1.1.16) Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-19 od 12. kolovoza 2022. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,  Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi- program zapošljavanja žena- Faza III“, Naziv projekta: ZAŽELI biti zaposlena žena, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0170, te članka 46. Statuta Općine Vinica (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj 30/20. i 09/21.), općinski načelnik Općine Vinica raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  

za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta

„ZAŽELI biti zaposlena žena“

Kodni br. UP. 02.1.1.16.0170

Općina Vinica raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „ZAŽELI biti zaposlena žena“

– radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju

Osnovni podaci Projekta „ZAŽELI biti zaposlena žena“:

Broj traženih radnica: 3 žene


Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 6 mjeseci sklapanjem ugovora o radu

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Smjena: prijepodne

Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Vinica

Poslovi koji će se obavljati su pomoć u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, odnosno:

 • pomoć u dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje podrške korisnicima kroz druženje i razgovore te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Na natječaj se mogu prijaviti:

Ciljana skupina: nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a) s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljane skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama:

 • žene starije od 50 godina,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice

Uz prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidatkinje moraju priložiti:

 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja),
 • presliku osobne iskaznice,
 • preslika dokaza o završenoj školi,
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva),
 • vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja.

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina potrebno je dostaviti:

 • žene starije od 50 godina– osobna iskaznica
 • žene s invaliditetom– nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • žrtve trgovanja ljudima– uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • žrtve obiteljskog nasilja– uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • azilantice- odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,- rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci– potvrda o otpuštanju
 • pripadnice romske nacionalne manjine– Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • beskućnice– rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno korištenje usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Natječaj će se objaviti na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na službenim stranicama Općine Vinica.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja, odnosno zaključno do 30. rujna 2022. godine.

 Prijave se podnose putem pošte (preporučeno) ili osobnim dolaskom na adresu poslodavca: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj  – „ZAŽELI biti zaposlena žena“

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti dolaskom u Općinu Vinica ili na sljedeći kontakt: tel: 042/722-233 , e-mail: snjezana.kovacic@vinica.hr

Za kandidatkinje prijavljene na natječaj koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti. Ako kandidatkinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukla prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidatkinje će biti obaviještene u zakonskom roku.

         OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                    Dr.sc. Branimir Štimec, prof.

Skip to content