Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “ZAŽELI biti zaposlena žena”

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:111-01/22-01/04
URBROJ: 2186-11-22-1
Vinica, 22. rujna 2022.

Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zaželi- program zapošljavanja žena- Faza III“ (UP.02.1.1.16) Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-19 od 12. kolovoza 2022. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,  Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi- program zapošljavanja žena- Faza III“, Naziv projekta: ZAŽELI biti zaposlena žena, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0170, te članka 46. Statuta Općine Vinica (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj 30/20. i 09/21.), općinski načelnik Općine Vinica raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  

za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta

„ZAŽELI biti zaposlena žena“

Kodni br. UP. 02.1.1.16.0170

Općina Vinica raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „ZAŽELI biti zaposlena žena“

– radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju

Osnovni podaci Projekta „ZAŽELI biti zaposlena žena“:

Broj traženih radnica: 3 žene


Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 6 mjeseci sklapanjem ugovora o radu

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Smjena: prijepodne

Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Vinica

Poslovi koji će se obavljati su pomoć u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, odnosno:

 • pomoć u dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje podrške korisnicima kroz druženje i razgovore te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Na natječaj se mogu prijaviti:

Ciljana skupina: nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a) s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljane skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama:

 • žene starije od 50 godina,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice

Uz prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidatkinje moraju priložiti:

 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja),
 • presliku osobne iskaznice,
 • preslika dokaza o završenoj školi,
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva),
 • vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja.

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina potrebno je dostaviti:

 • žene starije od 50 godina– osobna iskaznica
 • žene s invaliditetom– nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • žrtve trgovanja ljudima– uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • žrtve obiteljskog nasilja– uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • azilantice- odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,- rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci– potvrda o otpuštanju
 • pripadnice romske nacionalne manjine– Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • beskućnice– rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno korištenje usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Natječaj će se objaviti na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na službenim stranicama Općine Vinica.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja, odnosno zaključno do 30. rujna 2022. godine.

 Prijave se podnose putem pošte (preporučeno) ili osobnim dolaskom na adresu poslodavca: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj  – „ZAŽELI biti zaposlena žena“

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti dolaskom u Općinu Vinica ili na sljedeći kontakt: tel: 042/722-233 , e-mail: snjezana.kovacic@vinica.hr

Za kandidatkinje prijavljene na natječaj koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti. Ako kandidatkinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukla prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidatkinje će biti obaviještene u zakonskom roku.

         OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                    Dr.sc. Branimir Štimec, prof.

Skip to content