Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE VINICA

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
KLASA: 363-01/22-01/05
URBROJ: 2186-11-22-2
Vinica, 21. listopada 2022.

 Na temelju članka 4. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj  92/22.) i Odluke načelnika Općine Vinica o raspisivanju  Natječaja za povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Vinica  (KLASA:363-01/22-01/05, URBROJ: 2186-11-22-1), Povjerenstvo za pripremu i provedbu Natječaja objavljuje

Natječaj
za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Vinica

1. Predmet natječaja

    Predmet Natječaja je povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Vinica, a koji poslovi podrazumijevaju  preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti  na području Općine Vinica pa do nadležne patologije ili sudske medicine. Usluga podrazumijeva preuzimanje umrlih bez obzira na stanje tijela i mjesto na kome se nalazi, raspoloživa je neprekidno 24 sata radnim danom, vikendom i blagdanom, a odnosi se na cjelokupno područje Općine Vinica. U opseg poslova uključen je i sav potrebni materijal.

2. Rok na koji se sklapa ugovor

     Ugovor se sklapa na rok od četiri (4) godine.

3. Uvjeti i dokazi sposobnosti

    Pisanu ponudu  na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju određene uvjete.

    Radi  utvrđivanja sposobnosti  za obavljanje poslova prijevoza pokojnika ponuditelji dostavljaju  slijedeću dokumentaciju ( ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja) :

  • Izvadak iz odgovarajućeg registra  za obavljanje pogrebničke djelatnosti , čime ponuditelj dokazuje da je  upisan u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti
  • Presliku rješenja  o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti  čime ponuditelj dokazuje  da ispunjava uvjete  za obavljanje pogrebničke djelatnosti što dokazuju preslikom rješenja,
  • Presliku prometne dozvole pogrebnog vozila  čime ponuditelj dokazuje  da ima na raspolaganju  (u vlasništvu ili zakupu)   najmanje jedno pogrebno vozilo
  • Potvrdu Općine Vinica kojom ponuditelj dokazuje da nema nepodmirenih dospjeklih dugovanja prema Općini Vinica
  • Potvrdu Porezne uprave o stanju duga kojom ponuditelj dokazuje da nema nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Republici Hrvatskoj
  • Izjavu ponuditelja u slobodnoj formi o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj  se pojedinačno  navode kadrovski i tehnički kapaciteti kojima ponuditelj raspolaže čime ponuditelj dokazuje da je kadrovski i tehnički ekipiran za obavljanje djelatnosti tijekom  24 sata cijelog dana

4. Ponuda

     Ponuda se sastoji od Obrasca ponude s troškovnik om te svih dokaza navedenih pod točkom. 3. Natječaja .

     Obrazac ponude s troškovnikom   čini prilog     ovom natječaju.   

5. Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude

    Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji uz ispunjavanje svih uvjeta iz točke 3. ovog Natječaja ponudi i najnižu cijenu ponude, prema troškovniku koji je prilog i sastavni dio natječaja. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete natječaja, ponude jednaki iznos cijene poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe i posmrtnih ostataka, odabrati će se ponuda  ponuditelja  koja je  ranije zaprimljena u pisarnici Općine Vinica.

    Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

6. Rok za predaju ponuda

    Ponuda se sa svim prilozima dostavlja  putem pošte ili osobno na urudžbeni zapisnik Općine Vinica s  naznakom ”Ponuda za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Vinica – ne otvaraj“  najkasnije do 31.listopada 2022. godine do 11,00 sati bez obzira na način dostave ponude.

7. Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuditelja

    Otvaranje ponuda provode članovi Povjerenstva i nije javno.

    Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik. Odluka će se dostaviti svim ponuditeljima. Protiv Odluke o odabiru žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred upravnim sudom.

    Nakon donošenja Odluke o odabiru načelnik Općine Vinica i odabrani ponuditelj zaključuju ugovor o obavljanju poslova iz ovog natječaja na vrijeme od 4 godine.

8. Objava natječaja:

    Natječaj se objavljuje na web stranici Općine Vinica.

9. Ostali podaci:

    Općina Vinica kao Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema Ponuditeljima.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Skip to content