Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO KOMUNALNI RADNIK- RADNIK NA ODRŽAVANJU JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA


REPUBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija
OPĆINA VINICA
Jedinstveni upravni odjel
KLASA:112-01/22-01/03
URBROJ: 2186-11-22-2
Vinica, 20. rujna 2021.

Temeljem članaka 17. i 19. te članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica objavljuje

N A T J E Č A J

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica, na radno mjesto
– Komunalni radnik- radnik na održavanju javnih i zelenih površina – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rok u trajanju od 3 (tri) mjeseca
Potrebno stručno znanje:
– Završena osnovna škola
Ostala znanja i vještine :
– Osposobljenost za rukovanje motornim ručnim i leđnim kosilicama i motornom pilom
– Položen vozački ispit B kategorije
– Rukovanje traktorom i priključcima
Kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete za prijam u službu :
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijama u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz pisanu prijavu kandidati obavezno prilažu:
– životopis
– presliku osobne iskaznice ili putovnice
– presliku domovnice,
– presliku dokaza o stručnoj spremi (svjedodžba završnog razreda osnovne škole ili svjedodžba posljednjeg završenog razreda srednje škole ili drugi dokaz o završenom školovanju )
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO
– potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na traženim poslovima (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl. – preslike)
– presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
(ne starije od 6 mjeseci)
– izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviješteni pisanim putem.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju propisane uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Vinica (www.vinica.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava i način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Vinica objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu OPĆINA VINICA, Vinička 5, Marčan, 42207 Vinica, s naznakom : „Natječaj za prijam u službu“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima postupka kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Vinica

Skip to content