Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o zadovoljavanju uvjeta i kriterija za ostvarivanje novčane pomoći učenicima srednjih škola

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA

KLASA: 602-02/22-01/06
URBROJ:2186-11-22-32
Vinica, 24. listopada 2022. godine

Na temelju Rješenja o izboru članova Povjerenstva za dodjelu novčane potpore studentima od dana 19. kolovoza 2022. godine, te članka 6. Odluke o pružanja novčane potpore učenicima srednjih škola Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 109/21), Povjerenstvo za dodjelu novčanih potpora učenicima srednjih škola, dana 24. listopada 2022. godine donosi

Odluku
o zadovoljavanju uvjeta i kriterija za ostvarivanje novčane
pomoći učenicima srednjih škola

Članak 1.

Dana 19. kolovoza 2022. godine, načelnik Općine Vinica dr.sc. Branimir Štimec, prof. objavio je Javni poziv za dodjelu novčanih potpora učenicima srednjih škola s područja Općine Vinica (KLASA: 602-02/22-01/06, URBROJ: 2186-11-22-1).

Članak 2.

Povjerenstvo za dodjelu novčanih potpora učenicima srednjih škola, dana 24. listopada 2022. godine pogledalo je sve pristigle prijave stigle na objavljeni Javni poziv, te utvrdilo koji učenici zadovoljavaju sve potrebne uvjete i kriterije.
Učenici koji zadovoljavaju uvjete su slijedeći:
1. Šincek Dorotea
2. Ivančić Anamarija
3. Šipek Filip
4. Mihalić Paulina
5. Mihalić Doroteja
6. Šipek Eva
7. Šipek Roko
8. Bek Emil
9. Kostanjevec Renato
10. Štromar Emma
11. Malčec Anamarija
12. Zagorec Hana
13. Drašković Mihaela
14. Hošnjak David
15. Rožmarić Karla
16. Majhen Dea
17. Dubovečak Leonarda
18. Gerbus Katarina
19. Milec Paola
20. Tot Helena
21. Tot Klara
22. Matijašec Nela
23. Kušinec Barbara
24. Kušinec Rozalija

te učenici koji zadovoljavaju sve potrebne uvjete i kriterije, a koji su dostavili prijave do roka za dostavu potvrde, 15. rujna 2022. godine:
25. Magdalena Kapljić
26. Sara Lukaček
27. Lovro Hohnjec
28. Laura Leskovar

Članak 3.

Naknada će se uplaćivati za razdoblje od rujna 2022. do lipnja 2023. godine u iznosu od 200,00 kuna na žiro račun učenika srednjih škola nabrojanih u stavku II. ove Odluke.

Članak 4.

Svaki učenik može u roku od 8 dana od dana objave liste učenika koji su zadovoljili uvjete, podnijeti pisani prigovor načelniku Općine Vinica, a odluka načelnika po prigovoru je konačna.

Članak 5.

Nakon proteka roka za podnošenje prigovora (8 dana), ova Odluka postaje konačna.

POVJERENSTVO ZA DODJELU NOVČANE POTPORE UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA

Skip to content